image slideshow

Konzertprogramm

1) Fengyang Ge – Lied aus Fengyang

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Volkslied aus Anhui

2) Frühlingsfest Overtüre

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Komponist: Li Huanzhi

3) Langya shenyun – Gefühlvolle Klänge vom Langya-Berg

Dizi und Orchester
Komponist: Yu Xunfa
Dizi: Chen Huilong

4) Yun – Empfindungen

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Komponist: Jia Yin
Este Jinghu: Wang Jingjing

5) Guangling san – Guangling Melodien

Guqin und Orchester 
Altertümliche Weise
Guqin: Sun Zhi

6) Wang Feng Xi Yun - Ausgewählte Opernmusik aus Anhui

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Arrangeure: Xiao Gu, Chen Jian

7) Die feierlichen Klänge des Wasserdorfs

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Komponist: Zhu Xiaogu

8) Tianxian pei – Das vollkommene Paar

Konzert für Erhu Duo
Erhu and Orchestra
Komponist: Wu Hua
Erhu: Wang Yawen, Zhang Jian

9) Pipa Xing – Altertümliche Verse der Pipa

Pipa und Orchester
Ballade für Pipa
Komponist: Zhang Xiaofeng
Pipa: Pan Changqing

10) Festlichkeiten im Huagudeng-Stil

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Komponist: Lu Shengan

11) Ungarischer Tanz Nr. 5

Traditionelle chinesische Orchestermusik
Komponist: Johannes Brahms